นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายางได้ว่าจ้าง  หจก.ไพศาลเมืองทอง  ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง  สำหรับดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ 

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว งวดที่ 1 และงวดสุดท้ายแล้ว  โดยเทศบาลจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  2 เมษายน  2561  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป  

เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  เห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ 

ดาวน์โหลดไฟล์