นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรืองการตรวจรับงานจ้าง

   ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายางได้ว่าจ้าง  หจก.ไพศาลเมืองทอง  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำทับ - ทุ่งใหญ่ 

    บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว  (งวดที่  1  และงวดสุดท้าย)  แล้วเมื่อวันที่  15 มีนาคม  2561  โดยเทศบาลจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่  19 มีนาคม 2561  เวลา ...10.00..........น. เป็นต้นไป 

    จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ได้ 

ดาวน์โหลดไฟล์