นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนริมคลองสังข์

ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนริมคลองสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการถางป่าและขุดตอ ให้ได้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 942.00 ตารางเมตร แล้วถมดินลูกรังหรือหินผุยกระดับคันทางให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 157.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้ายกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง 

ดาวน์โหลดไฟล์