นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถมดินคันคลองสังข์ บริเวณหลังโรงพยาบาลทุ่งใหญ่

ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถมดินคันคลองสังข์บริเวณหลังโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยทำการถางป่าและขุดตอ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะความยาว 154.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,078.00 ตารางเมตร แล้วถมดินยกระดับคันคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะความยาว 1,540.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้ายกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง 

ดาวน์โหลดไฟล์