นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรืองการตรวจรับงานจ้าง

ตามที่  เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธีรนันเจริญกิจ โดยนายธีระยุทธ  แซ่แฮ  ผู้รับจ้าง  ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 18 พฤษภาคม  2561  และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  22  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป       

ดาวน์โหลดไฟล์