เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลดไฟล์