เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์