เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

ดาวน์โหลดไฟล์