นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนาแคอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนาแคอุทิศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่๐๐๑/๒๕๖๑ลงวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๖๑นั้น
 จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายนาแคอุทิศ จำนวน ๑ โครงการผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลเมืองทอง (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น๖๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงประกาศ ณ วันที่๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑     

ดาวน์โหลดไฟล์