นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สหธนาพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 99  โดย นางสาววริศรา  มวยดี ดำเนินโครงการปรับปรุงถมดินคันคลองสังข์บริเวณหลังโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โดยทำการถางป่าและขุดตอ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะความยาว 154.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,078.00 ตารางเมตร แล้วถมดินยกระดับคันคลอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะความยาว 154.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณโครงการหมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ป้ายกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 354,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในวันที่  10 พฤษภาคม 2561  ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๑๐๔๐๕๐๐๔๕๘๔ ลงวันที่  10 เมษายน  2561 นั้น

  บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งส่งมอบงานจ้างวันที่.....2 กรกฎาคม  2561.....และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่...4  กรกฎาคม  2561 ...เวลา 09.30  น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์