นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศ และเอกสารการจ้างออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561  งบประมาณ  1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน  2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 90 วันนับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง นั้น  ผลการประกวดราคาฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ดาวน์โหลดไฟล์