นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

เทศบาลตำบลท่ายาง ขอเชิญชวนประชาชนจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก" ในครัวเรือนของตน เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่ชาติ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำ"ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อตามนโยบายแนวทางของจังหวัดและเป็นการรณรงค์ให้พนักงานฯ ประชาชน ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยนำหลักการ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ แปรรูปการใช้) มาเป็นแนวทางในการดำเนินจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านในตำบลท่ายางได้ริเริ่มในโครงการ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"


ดาวน์โหลดไฟล์