นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมทางเท้า ถนนทุ่งใหญ่-วัดขนาน(ฝั้งขวา)

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า ถนนทุ่งใหญ่-วัดขนาน (ฝั่งขวา) เริ่มต้นจากบริเวณสะพานชลประทานถึงบริเวณสี่แยกถนนชลประทาน ระยะทางยาว 342.00 เมตร โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตรชั้น คุณภาพ 3 จำนวนรวม 308.00 ท่อน พร้อมบ่อพักท่อ คสล.ขนาดท่อ Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 34 บ่อ และทางเท้า คสล.ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ระยะความยาว 342.00เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง STANDARD DRAWING MANHOLE TYPED (DS-704) และแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้ายบริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดส่งมอบงานภายใน 180  วัน  นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์