นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้างได้ว่าจ้าง  บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป ๙๙๙ จำกัด  โดย  นายวุฒิชัย ธีระนันทกุล ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยทำการรื้อฐานเสาไฟและเสาสัญญาณจราจร จำนวน 4 ต้น พร้อมรื้อดวงโคม LED ชนิด 4 ดวงโคม (แดง-เหลือง-เขียว-เขียวลูกศร ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด แล้วทำการวางฐานเสาไฟและเสาไฟสัญญาณจราจรจำนวน 4 ต้น พร้อมติดตั้งดวงโคม LED ชนิด 4 ดวงโคม(แดง-เหลือง-เขียว-เขียวลูกศร ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม.)  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 4  ชุด  เทฐานคอนกรีตรองตู้ พร้อมโครงสร้างหลังคาเมทัลชีท เสาสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 2 เสา พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง  ตามแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง  กำหนดส่งมอบงานภายใน  45 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง ค่าจ้างเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในวันที่  14 กรกฎาคม  2561 ตามสัญญาเลขที่ 003/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นั้น 

  บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งส่งมอบงานจ้างวันที่..17  สิงหาคม  2561 .และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่. 22 สิงหาคม 2561.เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 


ดาวน์โหลดไฟล์