นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยถิรโรจน์ก่อสร้างโดยนาง พรวิไล  สุขศรีแก้ว ผู้รับจ้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายสันติอาภรณ์ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๘.๐๐ เมตร โดยทำการทำผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร และตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๒ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 007/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 409,000.- บาท (สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในวันที่  14 กันยายน  2561 นั้น

     บัดนี้ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว ในวันที่  14  กันยายน  2561  และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  19  กันยายน  2561  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป

  จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจ  สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ได้  (สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7548-9110 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ)


ดาวน์โหลดไฟล์