นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

               ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้างได้ว่าจ้าง  บริษัท สิงขร เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ดำเนินการออกแบบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,190,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในวันที่ 23 กันยายน 2561 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 001/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นั้น

    บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการงานจ้างแล้วเสร็จ ในวันที่ 17 กันยายน  2561  และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  19  กันยายน  2561  เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 


ดาวน์โหลดไฟล์