นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนรา ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนรา ๔ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธีรนันเจริญกิจ (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดไฟล์