นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ.2561 (ตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์