นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Para Asphalt Concrete) ถนนสายทุ่งใหญ่-พระแสง

เทศบาลตำบลท่ายาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para-Asphalt Concrete) ถนนสายทุ่งใหญ่-พระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๑,๐๖๙.๑๘ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ดาวน์โหลดไฟล์