นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557

งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดไฟล์