นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

งบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ และรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดไฟล์