นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

ที่หัวข้อวันที่เพิ่ม
1ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเรือจักรยานน้ำ จำนวน 3 ลำ2018-04-19 00:00:00
2ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนริมคลองสังข์ 2018-04-11 00:00:00
3ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถมดินคันคลองสังข์ บริเวณหลังโรงพยาบาลทุ่งใหญ่2018-04-10 00:00:00
4ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การตรวจรับพัสดุ2018-04-09 00:00:00
5ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงคลุมของเล่นเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง2018-04-05 00:00:00
6ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง2018-03-28 00:00:00
7ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง 2018-03-22 00:00:00
8ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง โครงการจ้างเหมาเกลี่ยขยะในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลท่ายาง2018-03-21 00:00:00
9ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ2018-03-20 00:00:00
10ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรืองการตรวจรับงานจ้าง2018-03-16 00:00:00
11ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางเป็นอาคารเรียน2018-03-14 00:00:00
12ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายทุ่งใหญ่-พระแสง2018-03-06 00:00:00
13ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การตรวจรับพัสดุ2018-02-16 00:00:00
14ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง2018-02-15 00:00:00
15ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางเป็นอาคารเรียนของเทศบาลตำบลท่ายาง2018-02-06 00:00:00
16ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 25602017-12-14 00:00:00
17ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 2017-11-01 00:00:00
18ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบริการจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โรงพระ พร้อมจัดหาพรม ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2017-10-20 00:00:00
19ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาแรงงานตัดหญ้าและดูแลสวนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง2017-10-02 00:00:00
20ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์2017-09-29 00:00:00
21ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง2017-08-22 00:00:00
22ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาทับ-ทุ่งใหญ่2017-08-22 00:00:00
23ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่2017-08-22 00:00:00
24ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV)2017-08-21 00:00:00
25ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสังข์2017-08-17 00:00:00
26ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง2017-08-01 00:00:00
27ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง2017-08-01 00:00:00
28ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง2017-08-01 00:00:00
29ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง2017-07-20 00:00:00
30โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง2017-07-07 00:00:00
31โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาลีอุทิศ ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช2017-07-07 00:00:00
32ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากบริเวณปลายทางถึงถนนทางเชื่อมถนนทุ่งใหญ่ - วัดขนาน2017-06-13 00:00:00
33ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25602017-05-09 00:00:00
34ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง2017-05-03 00:00:00
35ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 ชุด2017-04-21 00:00:00
36ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายยวงทอง2017-04-18 00:00:00
37ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน2017-04-11 00:00:00
38โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ2017-04-11 00:00:00
39ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง2017-04-11 00:00:00
40ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ2017-04-10 00:00:00
41ประกาศประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง2017-03-24 00:00:00
42ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง2017-03-15 00:00:00
43ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง2017-03-06 00:00:00
44โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง2017-02-24 00:00:00
45โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง2017-02-22 00:00:00
46ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช2017-01-13 00:00:00
47ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง2017-01-10 00:00:00
48ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง2016-12-23 00:00:00
49ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2559 2016-12-14 00:00:00
50ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนชลประทาน - ถนนคลองหนองยาง2016-12-14 00:00:00
51ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบริการทำโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรมของเทศบาลตำบลท่ายาง2016-12-07 00:00:00
52โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล2016-11-29 00:00:00
53ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสายควนเนียง - นาท่อม2016-11-16 00:00:00
54ตกลงราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสายควนเนียง -นาท่อม2016-11-08 00:00:00
55ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25592016-10-31 00:00:00
56ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2016-10-31 00:00:00
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 ให้แก่โรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนวัดควนสระบัว ประจาภาคเรียนที่ 2/2559 โดยจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด สาหรับช่วงเปิดภาคเรียน และนม ยูเอชที สาหรับช่วงปิดเทอม2016-10-28 00:00:00
58ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาแรงงาน ดำเนินการจ้างบุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 3/10/25592016-10-03 00:00:00
59ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2560 2016-10-03 00:00:00
60ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อพันธุ์มะนาว บ่อซิเมนต์ ดินเกษตรและหน้าดิน2016-09-23 00:00:00
61ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานกวาดขยะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 25602016-09-15 00:00:00
62ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อธงโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประจำปี 25592016-08-01 00:00:00
63ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 25592016-06-28 00:00:00
64ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 2016-06-14 00:00:00
65ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ - พระแสง2016-02-26 00:00:00
66โครงการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก2016-01-27 00:00:00
67โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง แบบหอถังเชมเปญ2016-01-14 00:00:00
68โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลตำบลท่ายาง2016-01-07 00:00:00
69ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และรางวีในถนนสายนรา 12015-12-18 00:00:00
70ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เทศบาลตำบลท่ายาง2015-09-17 00:00:00
71ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล2015-09-02 14:01:31
72ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตอาคารสำนักงาน2015-09-02 14:01:11
73ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างซุ้มประตูเมือง บริเวณถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง2015-08-24 10:21:09
74ผลการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง บริเวณสามแยกลำทับ2015-08-18 00:00:00
75ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่อง บริเวณสามแยกลำทับ2015-08-12 21:43:51
76จ้างเหมาคนงานดำเนินการกวาดขยะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 25582015-08-12 21:43:31
77โครงการสอบราคาวัสดุพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คืนความสุขให้แก่ประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช2015-08-12 21:43:00
78ประกาศสอบราคาบุกเบิกถนนสายบ้านนายกรีฑา2015-08-12 21:42:31
79ประกาศสอบราคาบุกเบิกถนนจากบ้านนายนุกูลถึงถนนนาแคอุทิศ2015-08-12 21:42:11
80ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน บริเวณบ้านนางดวง จันทร์รัตน์ ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช2015-08-12 21:41:54
81ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV 8 ตัว ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช2015-08-12 21:41:29
82ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้ง โคมไฟเสาสูง 20 เมตร บริเวณเกาะกลางถนน ทุ่งใหญ่ - หลักช้าง2015-08-12 21:41:12
83ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง2015-08-12 21:40:32
84ครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาซื้อ คุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา2015-08-12 21:40:08
85ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านจ่าแดง2014-12-18 00:00:00