นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กองการศึกษา

Officer

นางสาวอัจจิมา มวยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Officer

นางสาวอัจจิมา มวยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

Officer

นางสาวอภิญญา ศรีโรจน์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

Officer

ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.)

Officer

นางสาววาทินี เพชรช่วย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

Officer

นางสาวจิราพรรณ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Officer

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Officer

ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Officer

นางสาวกานต์ศิณี เครือจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Officer

นางสาวศิวพร เชื้อพุทธ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

Officer

นางสาวอัจจิมาพร ธรฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Officer

นางสาวลัดดาวรรณ ศรีสุขใส
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

Officer

นางสาวดวงใจ ไกรนรา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)