เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน


ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะ ตามโครงการถังขยะอินทรีย์ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดะงกล่าวสำเร็จเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลท่ายางได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจำทำถังขยะอินทรีย์ภายในสำนักงาน เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการนำหลัก 3R Reduce Reuse Recycle หรือใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ลดปัญหาการทิ้งรวมขยะทั่วไป 

ในการนี้จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลท่ายาง ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์ ขยะเปียกไว้ในครัวเรือนของท่าน โดยสามารถขอคำปรึกษา แนะนำ ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง 

2023-10-25
2023-09-19
2023-09-15
2023-08-15
2023-06-13
2023-05-23
2023-05-15
2022-12-20
2022-11-10
2022-10-03