เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เริ่มรับลงทะเบียน 31 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นี้


#โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ????เริ่มรับลงทะเบียน 31 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นี้???? #คุณสมบัติของผู้ได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุน ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี รายละ 600 บาท ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลท่ายาง จึงขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ผู้มีสิทธิ์มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2562 ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2562 ณ กองสวัสดิการสังคม #คุณสมบัติของผู้ได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุน #หญิงตั้งครรภ์ :

1. มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 2. อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน หญิงตั้งครรภ์สามารถยื่นลงทะเบียนไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ หากการคลอดบุตรในภายหลัง ไม่ได้เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2562 ให้ถือว่าสิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับไปโดยปริยาย #เด็กแรกเกิด : 1. เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 2. มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย) 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 2. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

3. สำเนาสมุดบัญชีมารดา (กรุงไทย, ธกส.,ออมสิน)

4. สำเนาสมุดฝากครรภ์ (เล่มสีชมพู) หน้าแรก

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรองสถานะครัวเรือน

6. สำเนาสูติบัตร

7. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบุคคลในครอบครัว (ถ้ามี) ???? 

#ขั้นตอนการคัดกรองและอนุมัติ???? https://csg.dcy.go.th/th/support/approval-process

☎️ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท่ายาง ในวันและเวลาราชการ โทร 075-489110 ต่อ 110

▶️อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

◀️  https://csg.dcy.go.th/th/homehttps://money.kapook.com/view187917.html

2019-05-31
2019-05-01
2019-02-13
2019-01-02
2019-01-01
2018-12-04
2018-12-01
2018-11-30
2018-07-31
2018-07-09