เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหน...

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภา...

ระยะเวลาและขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

  กำหนดขยายระยะเวลาการชำระภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส...
เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต...
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ 🍧ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🍧 👉กำหนดการชำระภาษี ภายในวันท...
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ระบบสารสนเทศฯ
ระบบเบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเลือกตั้ง
บันทึกบัญชีท้องถิ่น
ข้อมูลกลาง อปท.
กองทุนสวัสดิการฯ
การลดใช้พลังงาน
ข้อกฏหมายท้องถิ่นไทย
กรมบัญชีกลาง
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระเบียนกองทุนฯ
แผนงาน/โครงการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลท่ายาง
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

  งานไฟฟ้า กองช่าง ซ่อมไฟสาธารณะบริเวณถนนบ้านนาท่อม...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

งานไฟฟ้า  กองช่าง ซ่อมไฟสาธารณะบริเวณถนนบ้านนาท่อม - วัดควนส...


  โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนอน...
    29 สิงหาคม 2562 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย พร้อมด้วย นางสาวนุจี ช่วยคุ้ม นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี ...

  โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ป...
   

โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ปี 2563
(กิจกรรมจักสานผลิตภัณฑ์ด้วยเส้นพล...


  กิจกรรมการจัดตั้งต้นแบบธนาคารขยะรีไซเคิล
   

วานนี้ (28 ก.ย.63 ) เวลา 9.00 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขา...

 
 
ร่วมโหลด ร่วมใช้ ร่วมใจ พิชิตโควิต-19
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 อัพเดทล่าสุด ลด 90% สิ่งที่ต้องรู้ก่อน + พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562