+63 .
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  รับจองคิวการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบไลน์ บัญชีทางก...

🍧บริการจองคิวออนไลน์🍧 เทศบาลตำบลท่ายาง #รับจองคิวการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบไลน์บ...

  รับสมัครนักเรียนชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำปีการศึกษ...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น...
  เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานด...
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเทศบาลตำบลท่าย...
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี...

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประ...

 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ระบบสารสนเทศฯ
ระบบเบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเลือกตั้ง
บันทึกบัญชีท้องถิ่น
ข้อมูลกลาง อปท.
กองทุนสวัสดิการฯ
การลดใช้พลังงาน
ข้อกฏหมายท้องถิ่นไทย
กรมบัญชีกลาง
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระเบียนกองทุนฯ
แผนงาน/โครงการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลท่ายาง
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

  งานไฟฟ้า กองช่าง ซ่อมไฟสาธารณะบริเวณถนนบ้านนาท่อม...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

งานไฟฟ้า  กองช่าง ซ่อมไฟสาธารณะบริเวณถนนบ้านนาท่อม - วัดควนส...


  โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562 ของโรงเรียนอน...
    29 สิงหาคม 2562 นายชัยธิศักดิ์ อำลอย พร้อมด้วย นางสาวนุจี ช่วยคุ้ม นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี ...

  ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง
   

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โดยกองสวัสดิการ ได้จัดประชุม เรื่องการประเมินมาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบค...


  กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมื...
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoVID-19) ทั่วประเทศ    ถือว่าในแต่ละพื้นที่...
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วีดีทัศน์ท่ายาง2019

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562