เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

สำนักงานปลัด

 

นางยุพเรศ เพชรด้วง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางยุพเรศ เพชรด้วง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายณรงค์ชัย ใยทอง

นายประจักษ์ ศรีสุขใส

นางสาวศศินุช สุขบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศิริพงศ์ รัตนบุรี นายไพโรจน์ วณิชชานนท์ นางสาวทัศนีย์ ทองอ่อน

นิติกรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน-ว่าง- นางสุภาพร ชูประจง นายสุนทร ดำรงค์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ปก./ชก.)

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

พนักงานขับรถยนต์

 

 
 นายชัยยุทธ ไวยพันธ์
นายเชวงรัตน์ ไกรนรา

นายชำนาญ ศรีสุขใส

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
ผู้ช่วยนิติกร


 
นางสาวนันท์นภัส เครือจันทร์
นายสุริยัน อำลอย
 นายเลอศักดิ์ เครือจันทร์
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 พนักงานขับรถยนต์
นายประเทือง ไกรนรา นายเอกชัย เพชรด้วง นายพัฒนพงษ์ สังข์ช่วย
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
นายวัชรากรณ์ สุวรรณ นายไตรรัตน์ ธราพร นายจักรกฤษ ช่วยคุ้ม
ภารโรง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง