เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
งานกิจการสภา
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
สป.สช
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ปฎิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

กองสาธารณสุข


นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   
 
นายสุรชัย ไกรนรา นางสาวนุชรินทร์ ชินราช นางสาวสุดารัตน์ ทองจิตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
     
นายพงศ์ศักดิ์ หนูนิล
นางสาวมนันยา เพชรด้วง
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นางกมลชนก สุวรรณฤทธิ์ นางสาวพิมพิดา  แก้วเรือง
นายนัฐชัย ไกรนรา
คนงาน คนงาน คนงาน
 
   
นางสาวอุษณีย์ ชัยยัง นายจุมพล คชสิทธิ์ นายวิชัย  กอบดวง
คนงาน คนงาน คนงาน
     
นายฉัตรชัย  บุญช่วย
นายสรรเพชญ  แก้วชฎา
นายทวี บำรุงศรี
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
นายสุวรรณน้อย ไกรนรา นายโกวิทย์ ทองสา
นายศุภชัย ปานสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
   
 
นายบรรชา เลิศไกร
นายศราวุฒิ  เขื่อนสาม
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ                                     
   พนักงานจ้างเหมา

นางดารณี  พรหมละ
นายประสิทธิ์  คงเมฆ