เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562


การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 
#ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยืนแบบ วันที่ 2 ม.ค - 28 ก.พ 2562
ชำระภาษี วันที่ 2 ม.ค - 30 มี.ค 2562
#ภาษีป้าย
ยื่นแบบ วันที่ 2 ม.ค - 30 มี.ค 2562
ชำระภาษี วันที่ 2 ม.ค - 12 เม.ย 2562
#ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระภาษี วันที่ 2 ม.ค - 30 เม.ย 2562
เอกสารที่ใช้ประการยื่นแบบ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,น.ส.3, น.ส.3ก ทุกแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
-ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
โดยยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง ในวันและเวลาราชการ 
☎️โทรศัพท์ 075-489110 ต่อ 107 และ???? 081-370-9652

2019-05-31
2019-05-01
2019-02-13
2019-01-02
2019-01-01
2018-12-04
2018-12-01
2018-11-30
2018-07-31
2018-07-09