เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (พนักงานที่ทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564


">ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (พนักงานที่ทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

https://itas.nacc.go.th/go/iit/zjfojw?fbclid=IwAR2BYLh40MKY6lnc3JBol7GMmcPjnTjyljiuRbujjgMT1IQ9KaoiFlPNCDg

2021-04-05
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-02
2021-02-19
2021-02-03
2020-12-10
2020-12-09
2020-09-01
2020-08-13