เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายางได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ทรัพยาและสุรยุทธ ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยทำการขุดรื้อคูระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า แล้วทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 422 ท่อน บ่อพักท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 50 บ่อ พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร และขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และบริเวณถนนทุ่งใหญ่ - ลำทับ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร รื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีต ป้ายคอนกรีต ประตูอลูมิเนียม ระยะความยาวรวม 158.00 เมตร แล้วทำการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต ระยะความยาว 133.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ป้ายคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และประตูอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนด ราคาค่าก่อสร้างารป้องกันนังกล่าวในช่วงหน้าฝนเสีย ๗,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 601205039527 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งงวดงานเป็น 3 งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๙๗,๕๖๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้ - งานขุดรื้อคูระบายน้ำและพื้นทางเท้าคอนกรีตแล้วเสร็จ - งานขุดรื้อรั้วกำแพงของสำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ - งานขุดรื้อรั้วกำแพงพร้อมป้ายประตูรั้วโรงเรียนวัดท่ายางแล้วเสร็จ - งานย้ายเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ - งานย้ายระบบประปาแล้วเสร็จ - ทำการวางท่อระบายน้ำคสล.แล้วเสร็จ - ทำการวางบ่อพักท่อ คสล.แล้วเสร็จ พร้อมฝาคอนกรีตแล้วเสร็จ งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๑๐,๓๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้ - ทำพื้นทางเท้าคอนกรีตแล้วเสร็จ - ทำบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จ - งานขุดรื้อพื้นผิวจราจรแฮสฟัลท์ติกคอนกรีต - ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งสูง 9 เมตรแล้วเสร็จ -2- งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๒,๙๔๑,๑๓๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้ - ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - ทำการก่อสร้างรั้วกำแพงสำนักงานที่ดินแล้วเสร็จ - ทำการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมป้ายโรงเรียนและติดตั้งประตูรั้วแล้วเสร็จ - นอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในสัญญาข้อ ๒๐ กำหนดส่งมอบงานภายใน 165 วันนับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑๒๕๖๑ และเทศบาลตำบลท่ายางได้พิจารณาขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก๗ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา หรือวันที่ได้รับการขยายเป็นวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว งวดที่ 1 แล้ว โดยเทศบาลจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง