เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่-พระแสง เริ่มต้นจากบริเวณหน้าเทศบาลตาบลท่ายางถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาล ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร โดยทาการขุดรื้อผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ด้วยวิธี Recycling ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งขุดรื้อชั้นรองพื้นทางเดิมแล้วบดทับ ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร ชั้นพื้นทางลงหินคลุกขนาดกว้าง 24.50 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น แล้วทาผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,575.00 ตารางเมตร ตีเส้นจราจรพร้อม ตีเส้นเกาะกลางถนนและติดตั้งป้ายจราจร 5 แผ่นป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดาเนินการก่อสร้าง จานวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จานวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่ายางกาหนด กาหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดวันทาสัญญาจ้าง งบประมาณ 4,800,000.-บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 4,735,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง