เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาทับ-ทุ่งใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาทับ-ทุ่งใหญ่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาทับ-ทุ่งใหญ่ โดยทาการขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมด้วยวิธี Recycling เป็นชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางลงหินคลุก หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทาผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 627.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,643.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดาเนินการก่อสร้าง จานวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จานวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่ายางกาหนด กาหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดวันทาสัญญาจ้าง งบประมาณ 3,764,200.-บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 3,594,000.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาทับ-ทุ่งใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง