เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ โดยทาการขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมด้วยวิธี Recycling เป็นชั้นรองพื้นทางและชั้นพื้นทางลงหินคลุก หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ทาผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ระยะทางยาว 925.00 เมตร หนา 0.05 เมตร และไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,800.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดาเนินการก่อสร้าง จานวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จานวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลท่ายางกาหนด กาหนดส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับถัดวันทาสัญญาจ้าง งบประมาณ 9,564,800.-บาท (เก้าล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 9,108,000.- บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง