เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120วันนับถัดวันทำสัญญาซื้อขาย นั้น งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 4,096,680.- บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง