เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง 10 ซม.) ให้ได้ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 18 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและลงหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนดกำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง นั้น งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง