เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ

โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ โดยทำการถางป่าและขุดตอ ให้ได้ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร แล้วถมดินยกระดับคันทาง ให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดเรียบ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด ø 1.00 X 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด ø 0.80 X 1.00 เมตร 2 จุด จำนวน 16 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อแลถมดินหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 471,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 476,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง