เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ สอดส่อง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลท่ายาง โครงการ ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำหนองบัว


วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น.นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อม นางพวงพรรณ บุญชู รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสมชาย เพชรมาตศรี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ สอดส่อง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลท่ายาง โครงการ ก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำหนองบัว งบประมาณ ๔,๕๙๒,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็นการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำภายใต้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ของสำนักนายกรัฐมนตรี
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20