เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 

 

 


  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมโครงการแข่งขันจักรยานขา...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา (แห่เทียนพรรษา) ประจำปี 2567
  ขอเชิญประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕...
  เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ร่วมขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียนและประชาชน อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2...
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารงานบุคคล
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/
การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ระเบียบข้อกฎหมาย/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
งานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
การขับเคลื่อนจริยธรรม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 
ระบบสารสนเทศฯ
ระบบเบี้ยยังชีพ
การศึกษาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูลเลือกตั้ง
บันทึกบัญชีท้องถิ่น
ข้อมูลกลาง อปท.
กองทุนสวัสดิการฯ
การลดใช้พลังงาน
ข้อกฏหมายท้องถิ่นไทย
กรมบัญชีกลาง
 
คณะกรรมการกองทุนฯ
ระเบียนกองทุนฯ
แผนงาน/โครงการ
รายงานสถานะทางการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม
 

  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน พระแสง ถนนบ้านนายสุริ...

  กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่ายาง เพิ่มช่องทางในการให้...

  กิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4/...

   ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินตามเกณฑ์มา...
สายที่ไม่อยากรับ (Don’t call me)
ผู้เสพคือผู้ป่วย 2

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลท่ายาง
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562