เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลท่ายาง กิ่งอำเภอท่ายาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 16 ธ.ค. 2565 ]35
2 พระราชบัญญัติ การเปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 [ 16 ธ.ค. 2565 ]34
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 14 [ 31 พ.ค. 2563 ]179
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 1 ธ.ค. 2562 ]105
5 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงเหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2562 ]182
6 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]180
7 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 23 พ.ย. 2561 ]29
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 27 ก.พ. 2560 ]32
9 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2560 ]29
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 [ 29 ม.ค. 2559 ]92
11 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 8 ม.ค. 2557 ]220
12 เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 6 ม.ค. 2557 ]150
13 เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 8 ม.ค. 2556 ]173
14 เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2555 [ 20 ต.ค. 2554 ]179
15 เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน พ.ศ.2552 [ 12 ม.ค. 2553 ]158