เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1/2565


วันนี้ (22 พฤศจิกายน) 2565) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคุณเชื้อชาย มงคลหล้า ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย กรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประกอบด้วยผู้แทนภาคราชการจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ ,ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆและเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ร่วมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2024-02-23
2024-02-23
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-05
2024-01-31
2024-01-30
2024-01-25
2024-01-25