เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1/2565


วันนี้ (22 พฤศจิกายน) 2565) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท่ายาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคุณเชื้อชาย มงคลหล้า ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย กรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประกอบด้วยผู้แทนภาคราชการจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ ,ผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆและเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ร่วมพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565




2023-02-01
2023-01-16
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28
2022-09-20
2022-09-13