เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) เพื่อให้การดำเนินการประเมินฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี บันทึกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ที่มีผลต่อการบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทำงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยสามารถเข้าระบบการประเมินผ่าน QR code หรือ web ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันมี่ 31 พฤษภาคม 2565
2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20