เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานกองคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งบการเงินประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานกิจการสภา
 
ประกาศสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
นโยบายการบริหารงาน
งานตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผน
การบริหารงานบุคคล
ศูนย์ไอซีทีตำบล (ICT)
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2562

สายตรงเทศบาล E-OSNS


ความเป็นมา
ระบบสายตรงเทศบาลจัดทำขึ้นเพื่อลดขั้นตอนปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการขอรับบริการ ให้บริการเชิงรุก รวมทั้ง เป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้แก่ประชาชน
รูปแบบการให้บริการ
ระบบสายตรงเทศบาลเป็นการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการแบบไม่มีวันหยุด (Electronic one-stop service And providing non-stop service : E-OSNS) ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน และยังสามารถติดตามเรื่องผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากประชาชนไม่สะดวกในการกรอกข้อมูล ยังสามารถใช้บริการแบบโทรศัพท์ 075489110 ต่อ 109 และเบอร์ 081 3706351 ตลอด 24 ชั่วโมง (ระบบเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน) หรือ ติดต่อผ่านช่องทาง Line Official โดยพิมพ์ @525jubzt
ระบบรวบรวมการให้บริการไว้ จำนวน 5 บริการ
1.รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เช่น มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม, ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ, สาธารณภัย, พฤติกรรม,
การบริการ ฯลฯ
2.ขอรับบริการต่างๆ ของเทศบาล
3.สอบถามข้อมูล
4.ขอข้อมูล
5.แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล

ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ
1.คำถามจะถูกตรวจสอบคำไม่สุภาพ รวมทั้งการรุกล้ำสิทธิตามกฎหมาย
2.คำถามจะถูกส่งไปยังส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข
3.การตอบคำถาม/แจ้งกลับจะแจ้งให้ผู้ถามทราบในระบบสายตรงเทศบาล
4.ความช้า / เร็วในการตอบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ข้อเท็จจริง ความชัดเจน และข้อมูลในการถาม
5.การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ "สายตรงเทศบาล" เป็นช่องทางในการโต้ตอบสื่อสารกัน ระหว่างบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เทศบาลขอสงวนสิทธิระงับการเผยแพร่ในสายตรงเทศบาล
6.กรณีมีความประสงค์แจ้งปัญหาความเดือดร้อนทาง E-mail สามารถส่งข้อมูลได้ที่ paladthayang@gmail.com หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 075489110 ต่อ 106       


หมายเหตุ
       **การดำเนินการ " สายตรงเทศบาล " ทั้งคำถาม และคำตอบจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนราชการและประชาชน โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบหรือเสียหายต่อประโยชน์ได้เสียของบุคคลดังกล่าว/ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคลที่รุกล้ำสิทธิโดยไม่ควร เทศบาลตำบลท่ายาง จึงขอสงวนสิทธิในการให้เปิดเผยและลบคำถามหรือตอบคำถามตามกรณีดังกล่าวเผยแพร่เป็นการสาธารณะทาง " สายตรงเทศบาล " ขอให้ท่านสอบถามเป็นหนังสือโดยตรง ไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยระบุ ชื่อ /สกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป

**ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเรื่อง ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป